Category

Sản phẩm

Giới thiệu về các sản phẩm của Công ty

Cát bọc nhựa (Cát khuôn đúc)

Các sản phẩm được sản xuất từ Cát bọc nhựa (Cát khuôn đúc) Hoằng Tiệp:

Cát trắng làm nguyên vật liệu sản xuất thủy tinh cao cấp

Các sản phẩm được sản xuất từ  Cát trắng cao cấp Hoằng Tiệp:

Bột đá QUARTZ

Các sản phẩm từ bột đá Quartz Hoằng Tiệp:

Bột Thạch anh

Sản phẩm bột Thạch anh của Công ty Hoằng Tiệp Các sản phẩm được sản xuất từ bột Thạch anh Hoằng Tiệp: